Sinds 2008 is de RMWG een vereniging. De vergadering van de leden van de vereniging wordt de groepsraad genoemd. De vereniging kent drie soorten leden: kaderleden, jeugdleden en buitengewone leden.

De kaderleden zijn de leidinggevenden van de speltakken. De jeugdleden kiezen per leeftijdscategorie één vertegenwoordiger (een ouder) die hen vertegenwoordigt in de groepsraad en daar ook stemrecht heeft. De oudervertegenwoordigers zijn Armelle Macaire (Bevers),  Aukje van Eijck (Welpen), Clemy de Kok (Junioren) en Anita de Wit (Senioren). De loodsen zijn vertegenwoordigd door hun voorzitter. Buitengewone leden hebben geen stemrecht.

De groepsraad neemt besluiten bij meerderheid van stemmen indien ten minste de helft van het aantal leden van de groepsraad aanwezig is.

Het groepsbestuur bestaat uit minimaal 4 en maximaal 7 personen. De benoemingstermijn van bestuursleden is maximaal 3 jaar. Herbenoeming is mogelijk. Per jaar moet circa 1/3 van het bestuur aftreden volgens een door het groepsbestuur vastgesteld rooster van aftreden.

Het groepsbestuur bestaat uit:

Brechje van Eijck – voorzitter

Doke de Rond – secretaris

vacant – groepsbegeleider

Joop van Soest – penningmeester

Jitka van Riet – algemeen bestuurslid

Carla Zijlstra 
– algemeen bestuurslid

==========================================================

Naast de vereniging RMWG is er ook een stichting RMWG. De stichting beheert de gebouwen en de boten van de groep.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
Erik Jan Laret – voorzitter

Jelle Zwennis – secretaris

Jacobien Dijkxhoorn – penningmeester

Adriaan Tap – bestuurslid

Het stichtingsbestuur is op zoek naar nieuwe leden. Dit kunnen oud-leden van RMWG zijn, ouders van leden of andere mensen die ervaring hebben met scouting. Voor meer info: stichtingsbestuur@rmwg.nl