Geschiedenis

De kleurrijke fusies van de Rijswijkse Meeuwen Watergeuzen

Wij zijn een scoutinggroep met een rijke en lange geschiedenis. Onze oorsprong gaat terug tot het jaar 1911, toen de Personele Unie Jonge Verkenners werd opgericht in Den Haag. De nationale scoutingorganisatie van Nederland die later opgevolgd werd door Scouting Nederland.

In de beginjaren werden de activiteiten van de Jonge Verkenners met veel enthousiasme ontplooid en groeide er veel troepen uit voort. Het was een bloeiende tijd voor de scoutingbeweging. In 1926 besloten enkele leden van de Personele Unie Jonge Verkenners om een nieuwe groep op te richten, genaamd de Rijswijkse Meeuwen.

In 1932 werd een nieuwe troep toegevoegd aan de Personele Unie Jonge Verkenners: de Haagse WaterScouts (HWS)-troep. Deze troep had een bijzondere focus op waterscouting en bood jonge verkenners de mogelijkheid om de wereld van het zeilen en varen te ontdekken. De HWS-troep groeide snel uit tot een belangrijk onderdeel van de Rijswijkse Meeuwen.

Helaas werd de scouting tijdens de Tweede Wereldoorlog verboden in Nederland. Van 1940 tot 1945 lagen de activiteiten van de Rijswijkse Meeuwen Watergeuzen stil, net zoals die van vele andere scoutinggroepen in het land. Na de oorlog begonnen de scoutingactiviteiten echter weer op te bloeien.

In 1950 verhuisde de HWS-troep naar Voorschoten, wat resulteerde in de oprichting van een nieuwe groep genaamd de Watergeuzen. Deze groep zette de traditie van waterscouting voort en vormde een belangrijk onderdeel van de scoutingbeweging in de regio. In 1952 kwam er een einde aan de personele unie en werden de Watergeuzen een zelfstandige scoutinggroep.

Het jaar 1953 bracht een grote verandering met zich mee voor de Rijswijkse Meeuwen Watergeuzen. Er vond een fusie plaats tussen de Poema’s en de Watergeuzen, waardoor ze gezamenlijk op de Binckhorstlaan 405 in Den Haag kwamen te zitten. Deze fusie creëerde een sterke en verenigde scoutinggroep die bekend stond om zijn avontuurlijke en educatieve programma’s.

Het jaar daarop, in 1954, vond er opnieuw een fusie plaats, ditmaal tussen de Rijswijkse Meeuwen en de Watergeuzen. Deze samensmelting zorgde voor een nog grotere en krachtigere scoutinggroep. In 1955 werd de fusie tussen de Rijswijkse Meeuwen en de Watergeuzen officieel erkend.

Sinds die tijd hebben de Rijswijkse Meeuwen Watergeuzen een traditie van avontuur, kameraadschap en persoonlijke groei voortgezet

In November 1945  werd ik lid van de “De Speurders” Groep XIV in de Haag.

Geïnstalleerd op 6 maart 1946

Verkenner 2e klas 29 mei 1946

Verkenner 1e klas 17-11-1948, inmiddels was ik over gegaan naar Groep 9, “Be Pals”

In 1948 trad ik toe tot de “Jan van Riebeeck stam” van de “Be Pals”.

Op 30 juli 1951 kreeg ik mijn volmacht voor assistent Verkenners leider (Vaandrig) van de Christiaan de Wetgroep76 inden Haag. Wegens dienstplicht van de Hopman verving ik deze.

Geschiedenis Watergeuzen

Omdat mijn belangstelling altijd was uitgegaan naar het varen (waarschijnlijk erfelijk belast, mijn grootvader was schipper op een haringlogger) meldde ik mij bij de “Watergeuzen” die toen nog deel uitmaakten van de “Jonge Verkenners”.(Groep 94)

Op 1 november 1952  kwam aan deze personele unie een eind en werden de Watergeuzen (Groep 94)  zelfstandig met Schipper van Ellinkhuizen.

De geschiedenis van de Watergeuzen gaat nog verder terug maar het is niet goed mogelijk om een historisch correct beeld te scheppen. Vast staat dat de Watergeuzen hun oorsprong hadden in de HWS, de Haagsche Waterscouts doch toen de HWS naar Voorschoten ging met Schipper Duyf is er een groep in Scheveningen gebleven die aansluiting kreeg met de “Jonge Verkenners” met schipper Cor Knoester. De naam werd:  De Watergeuzen,

In den Haag was nog een zeeverkennersgroep, de “Noord Hinder” waarvan de schipper op zeker moment vertrok en de stuurman K.Ph. van Ellinkhuizen  zich aansloot bij de Watergeuzen. Later werd van van Ellinkhuizen Schipper.

Er waren drie stuurlieden:Stuurman Grim, Stuurman Houdé en ondergetekende.

Mijn Volmacht voor assistent verkennersleider (stuurman) is gedateerd 12 – 11- 1952

De groep was nog erg klein en telde op 13 oktober 1952 slechts 13 verkenners verdeeld over drie bakken:

De Noord Hinderbak : Cor Taal; Piet Ridder; Hans Akkerman; Guus van Tol.

De Everingenbak : Hans van der Louw; Andries Bontekoe; Hans Liebe; Piet Lemmers en Andy Beek.

Malzwinbak: Joop Ottevanger; Loek van Niel; Jaap van der Beek; Jaap van de Boogert

Voor zover mij bekend waren er twee loodsen o.l.v. loodsschipper Knoester

De loodsen Siep Westra en Kees van Seventer. Zij gingen later over naar de Districtsstam.

Schipper van Ellinkhuizen bedankte per 1 mei 1953 omdat hij als bouwkundige een positie aanvaard had in Winterswijk

Ondergetekende volgde hem per 10 april 1953 op als “aspirant” schipper

Ten afscheid werd schipper Ellinkhuizen een foto aangeboden van de groep. (18 april 1953)

De troep beschikte over een houten roeivlet, een Canadeesche kano (in slechte staat) en een zeilsloepje.

De financiële toestand was verre van rooskleurig. Er was geen welpenhorde verbonden aan de groep. Aanschaffen van nieuw of beter materiaal was uitgesloten.

Tijdens de stormramp in 1953 was er grote vraag naar kleine bootjes om mensen van daken etc. te halen. In allerijl hebben we getracht onze vlet vaarklaar te maken maar voor het zover was werd over de radio gezegd dat er geen behoefte meer was aan vletten e.d. Schipper van Ellinkhuizen en ondergetekende zijn toen op eigen gelegenheid ( met de antieke  Harley Davidson van de schipper) naar het ramp gebied gegaan en hebben daar zandzakken gevuld om de dijken te dichten.

Bijeenkomsten werden aanvankelijk gehouden in een pakhuis van een rederij in Scheveningen later in een souterrain in de Symonsstraat. Het was daar nat, koud, het stonk er,de riolering lekte en we moesten zelf elektriciteit en licht aanleggen.

Op 16 mei 1953 werd mij volmacht verleend op te treden als Verkennersleider (Schipper) van de Watergeuzen.

Via Dr. Van den Burg (Toenmalig Commissaris Zeeverkenners ) en een van onze verkenners (Cor Taal) kwam mij ter ore dat op het drie gemeenten punt van Den Haag, Voorburg en Rijswijk aan de Binckhorstlaan twee welpen hordes opereerden,   “De Poema’s”,die over een clubhuis aan het water beschikten en op zoek waren naar een Zeeverkenners groep!

Kontakten werden gelegd met in de eerste plaats Akela Struys en Oûbaas van der Velden (Groepsleider)

Op 8 juli 1953 was de fusie een feit en op 18 juli 1953 doen de Watergeuzen hun intrede in het clubhuis aan de Binckhorstlaan.

De groep begon nu snel te groeien. Er kon wat zeilmateriaal aangeschaft worden (o.a. twee Scheldejollen)

Pas later kwamen de Rijswijkse Meeuwen in beeld, op 2 januari 1954 kwamen drie verkenners over. De RWM groep was nagenoeg leeg gelopen, er waren nog maar zes verkenners waarvan er drie bij de Watergeuzen aanmonsterden.

Aangezien de Rijswijkse Meeuwen een lange historie hadden (1926)  wilde men deze naam laten voortleven. Anderzijds voelde de Watergeuzen er niets voor hun groepsnaam op te geven, vandaar de dubbelnaam. Pas op 08-10-1955 werd deze fusie officieel een feit!

Omdat de namen van de bakken ontleend waren aan banken of geulen in de Nederlandse kustwateren en weinig mensen die kenden ging men over nieuwe baksnamen in te voeren ontleend aan de vaderlandse geschiedenis van de Watergeuzen.

Op 9 januari 1954 werden de volgende wijzigingen aangebracht:

Noord-Hinder            wordt  Coppelstock

Malzwin                     wordt  Blois van Treslong

Everingen                   wordt  Dirk Duivel

Later komen daar nog bij: Lumey en Jan Haring.

Op 13 februari 1954 trok ik mij terug, mijn studie aan de TH Delft moet voorrang krijgen.

Helaas moest ik die studie later beëindigen om financiële redenen.

Tegelijkertijd wordt de groep gesplitst in een junioren en een senioren groep.

Stuurman Houdé werd Schipper van de senioren, Stuurman Ram werd schipper van de junioren, bijgestaan door Stuurman van Bekkum.

Het afscheid was op 20-02-1954.

Op 24 september 1955 werd er toch weer een beroep op mij gedaan.

Over de tussen gelegen tijd  heb ik geen gegevens.

Inmiddels hadden de eerste lelievletten hun intrede gedaan en beschikten we over een sloep die omgebouwd werd tot tweemast zeilboot. De Halve Maen.

De Zomerkampen werden gehouden o.a. op één van de de Reeuwijkse plassen, te weten op de

’s-Gravenkoop plas (1953 en 1954) en later op de Vinkeveense plassen dicht bij Botshol, een natuur gebied.

In oktober 1956 behaalde ik de Gilwell Woodbadge,

Augustus 1958 trok ik mij definitief terug en begon aan een zesjaar durende avond- HTS opleiding. Schipper Leeflang nam het roer over.

Bas Roeleveld.

BIJLAGE

Een lijst van namen van oud leden. Waar mogelijk heb ik de datum van toetreden en de geboortedatum vermeld.

Een “A “  betekent dat het huidige adres mij bekend is. Naam                                      Geboortedatum          Aangemonsterd          Adres

Cor Taal                                                                                                        A

Piet Ridder                                                                                                   A

Hans Akkerman                                                                                            A

Guus van Tol

Hans van der Louw

Andries Bontekoe

Hans Liebe

Piet Lemmers

Andy Beek

Joop Ottevanger

Jaap van der Beek

Jaap van den Boogert                                                                                   A

Loek van Niel

Roel Bangma                                                             17-01-1953

Harold van der Lubbe                                                           14-02-1953

Dick van Es                            16-05-1940                 11-04-1953                 A  Inst. 09-05-1953

Piet Sjerp                                                                   16-05-1953

Huib Toet                                                                  30-05-1953

Rien van Hal                                                             10-10-1953                 A

Han van Gelder                                                         31-10-1953

Benny Bogaardt                                                         14-11-1953

Gulian Crommelin                                                     28-11-1953

Guus Boer                                                                 30-12-1953

Henk van de Berg

Nan Meerkerk

Kees van Seventer

Hans Nuhaan

Rob Donkersloot

Cor Gijzenburg

Nico Overgauw

Rob Rademaker

Jan Hendriks

Hans (?) van As

Job van Mastrigt

Eric Dikker                             13-08-1944                 15-0901956

Bob Dreese                                                                16-04-1956

Hans Dreese                           19-04-1942                 01-03-1955

Bert Dolman                          28-06-1944                 01-09-1957

Leo Harten                                                                18-05-1957

Karel Henneman                    21-09-1942                 01-05-1956

Jaap Kettenis                          12-06-1942                 01-03-1955

Klaas Leeuwenstein               13-07-1941                 01-06-1956

Herman Meeuws                    21-07-1945                 25-03-1957

Jarig Molenaar                        13-06-1943                 03-11-1956

Klaas Molenaar                      06-01-1941                 03-11-1956                 A

Rudi Post                                                                  01-09-1957

Hans Rijckborst                     14-03-1942                 03-12-1955

Rob Rijckborst                       29-09-1943                 03-12-1955

Koos Schipper                        22-12-1941                 04-05-1957

Wouter Smit                           29-10-1943                 01-03-1955

Renee Stayen                         22-06-1946                 07-09-1957

Hans Urbanus                         04-08-1943                 01-03-1955

Hans Verzijl                           06-01-1944                 17-12-1955

Harry Vonk                            22-03-1941                 01-04-1956

Hans de Vries                         16-01-1946                 07-09-1957

Wim Zandvliet                       23-02-1943                 11-02-1956

Fred de Lange                                                                       15-10-1957

Dolf de Raadt

Kees Geldof

Olof Straatman

Rudi Post

Leiding

Schipper                                 Knoester (Loodsen)                                       (overleden)

Schipper                                 K.Ph. van Ellinkhuizen                                  A

Stm/ Schipper                         Bas Roeleveld                                               A

Stm/ Schipper                         Dick Houdé

Stm/ Schipper                         Cees Ram                   11-04-1953                 A

Stm                                         Adri van Bekkum       01-01-1954                 A

Stm.                                        Bob Jansen                                                    (overleden)

Stm.                                        Lieuwen                      01-10-1955       (Is slechts kort gebleven)

N.B. Vanzelfsprekend zijn de gegevens verre van compleet. Ik heb ze uit mijn oude papieren en mijn eigen journaals gehaald.

Ook Schipper van Ellinkhuizen kon nog enkele feiten aandragen.

Toen ik mijn functie overdroeg aan Schipper Leeflang heb ik de administratie en het kaartsysteem aan hem overgedragen.